Semeyns (familie)

Het geslacht Semeyns is van historische betekenis geweest voor de stad Enkhuizen. Het was een familie die vooral van zich liet spreken tijdens de eerste jaren van de 80-jarige oorlog, toen het er om ging zich met kracht en onverzettelijkheid te keren tegen het bewind van Alva.

Bij het bestuderen van de Enkhuizer geschiedenis zal men herhaaldelijk een Semeyns tegenkomen als koopman, stadsbestuurder óf als overheids- functionaris. Het lofdicht (gewijd aan de nagedachtenis van deze familie ter gelegenheid van het tweede eeuwfeest ter bevrijding van Enkhuizen in 1572) op een van de stenen in het koor van de Westerkerk is daar het bewijs van.

De tekst gaat als volgt:

„Op het metalen wapen der Semeynen
Toen Hollands vrijheid rees uit Albaas tyranye
En ons Enkhuizen ’t eerst zich van den dwang ontsloeg
Die ligchaam drukte en siel was ’t voor Semeyns genoeg
Zijn schat verspeelt te zien ten val der dwinglandije
De erkentenis hield dien naam twee eeuwen reeds in waarde
Zoo duurzaam is de jeugd die ijzer tart en staal
Waartoe dan nog dit werk vereeuwigd door metaal?
Uit zorg of Holland gantsch van de eelste deugd ontaardde.’’

Jan de Jongh de Jonge

De grote waardering die de Prins van Oranje met name voor Meindert Semeyns aan de dag legde blijkt uit de acte van 1577 met de volgende inhoud:

„Willem van Nassauw, Prince van Orangien, Grave van Nassauw etc. Ruwert van Brabant, Gouverneur over Holland en Zeelandt, heeft den 26 Octobris 1577 aan Meindert Semein van Enkhuizen, getrouwt aan den huize van Egmont, en de oudste zijner Nakomelingen in in finitum gegeven, gelyk hy doet by dezen den Titel van Raad der Prinsen van Orangien; mitsgaders dat Pieter, Jacob, en den zelven Meindert Semein, en hare Discendenten in infinitum, tot allen tyden, tot allen Ampten, dien zy bequaam wezende mogen begeren, geprefereert zullen zyn, ende blyven eeuwiglyk, uit zaken van mildadigheden ende grote diensten aan de Nederlanden, ende in ’t byzonder aan zyn Excellentie gepleegt.’’

Willem van Nassaue

', '' ); ?>
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten