Huisregels

Om het verblijf voor alle bezoekers van door TIF Productions BV, Stichting De Ontdeckinghen en de aan haar gelieerde ondernemingen, georganiseerde evenementen zo prettig mogelijk te laten zijn, gelden voor bezoek aan en verblijf op deze evenementen van TIF tenminste de onderstaande huisregels.

Bezoekers die zich niet aan deze huisregels en Algemene Bezoekersvoorwaarden van TIF (o.a. te raadplegen op de website van De Ontdeckingh (www.ontdeckingh.nl) houden, kan de toegang tot evenementen van TIF worden ontzegd zonder het recht op vergoeding van de kosten voor het toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of andere kosten.

 • Bezoekers dienen in het bezit te zijn van een geldig toegangsbewijs.
 • In het kader van de veiligheid kan TIF haar bezoekers (doen) fouilleren, (hand)tassen doorzoeken en/of verzoeken een detectiepoort te passeren.
 • Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Op onze bars staat duidelijk onze policy met stickers (Nix18) vermeldt. Wij instrueren onze medewerkers over ons beleid. Bij twijfel wordt er gevraagd naar de legitimatie.

Personen die kennelijk onder invloed van alcohol en/of drugs het festivalterrein willen betreden kunnen worden geweigerd. Hierbij kan geen aanspraak gemaakt worden op eventuele vergoeding van toegangsbewijzen.

 • Het meebrengen naar en/of het in bezit hebben van glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of andere gevaarlijke voorwerpen of stoffen, dan wel etenswaren, (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren op evenementen van TIF is niet toegestaan.
 • Bezoekers van evenementen van TIF betreden de evenementenlocatie op eigen risico. TIF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van TIF, van personen in dienst van haar, of van andere personen die door of vanwege haar te werk zijn gesteld, of van derden, tijdens het door haar georganiseerde evenement en/of in verband met het verblijf op de evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
 • Op de Evenementenlocatie is het toegestaan te roken in de buitenlucht. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan te roken op de tribune.
 • Bedreiging, mishandeling, diefstal, discriminatie, ongewenste intimiteiten en ander hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag en/of pogingen daartoe worden door TIF niet getolereerd. Indien de bezoeker tijdens zijn bezoek aan het evenement schade veroorzaakt, van welke aard ook, zal TIF deze schade op de betreffende bezoeker (doen) verhalen. Bovendien zal TIF aangifte kunnen doen van dergelijke gedragingen.
 • Zonder schriftelijk toestemming van TIF is het niet toegestaan promotie materiaal (samples/flyers e.d.) uit te (doen) delen.
 • Het is de bezoeker toegestaan om opnames te maken van het evenement er mag echter niet geflitst worden tijdens de voorstelling.
 • Op diverse plaatsen in/op en om de evenementenlocatie hangen tijdens door TIF georganiseerde evenementen camera’s, waarmee beeld- en/of geluidsopnamen gemaakt kunnen worden. Een ieder die deze evenementenlocatie/evenementen bezoekt stemt toe in het maken van deze beeld- en geluidsopnamen alsmede de openbaarmaking en reproductie daarvan. In het kader van openbare orde en veiligheid kunnen deze opnamen aan derden worden getoond.
 • Bij het betreden en verlaten van de evenementenlocatie/evenementen dienen bezoekers geen overlast te veroorzaken voor de omwonenden en nabije leefomgeving.
 • Bezoekers zijn gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van TIF of in haar opdracht optredende medewerkers te allen tijde op te volgen.

Alcohol wordt niet verstrekt aan personen onder de 18 jaar. Op onze bars staat duidelijk onze policy met stickers (Nix18) vermeldt. Wij instrueren onze medewerkers over ons beleid. Bij twijfel wordt er gevraagd naar de legitimatie.

Personen die kennelijk onder invloed van alcohol en/of drugs het festivalterrein willen betreden kunnen worden geweigerd. Hierbij kan geen aanspraak gemaakt worden op eventuele vergoeding van toegangsbewijzen.

Opgemaakt Enkhuizen 16 mei 2018

 

', '' ); ?>
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.      Sluiten